Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1703 posty 302 komentarze

PREZYDENT

Czerwony Korsarz z Gdańska - RADNY DZIELNICY GDAŃSK-STOGI. Od 2014 r. prowadzę redakcję POMORSKIEJ TELEWIZJI NARODOWEJ, którą to z mojego pomysłu pomógł mi założyć EUGENIUSZ SENDECKI. Od 2006 roku jestem Prezydentem założonej przeze mnie www.fundacja - slawpol.eu

UNIA EUROPEJSKA ZAOSTRZA ZASADY POSIADANIA BRONI

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

ŻYJEMY W STANIE III PEŁZAJĄCEJ WOJNY ŚWIATOWEJ.W nocy dwóch POLSKICH POLICJANTÓW zostało zatakowanych przez grupę Ukraińców , jak podają media.Jeden z nich został uderzony płytą chodnikową!Policjanci zmuszeni zosatali do użycia broni PALNEJ ...

W MYŚL NOWYCH PRZEPISÓW BROŃ SKAŁKOWA - ZABYTKOWA TEŻ BĘDZIE WYMAGAŁA POZWOLENIA!

 Ja działam zgodnie z PRAWEM , natomiast trzeba sobie zdać sprawę , że na terenie POLSKI są już obcokrajowcy i posiadają broń?POLACY mają mocno ograniczone PRAWO DO POSIADANIA BRONI!
Nawet ustawa o OBRONIE KONIECZNEJ zawęża użycie broni dla tych co broń prawnie posiadają?

 Ostatnio Agent Ochrony podczas interwencji postrzelił uciekającego z łupem włamywacza i Sąd skazał strzelającego , bo nie powinien strzelać do złodzieja!Broń mógł użyć tylko wtedy , gdy jest zagrożone jego życie i zdrowie!Tak, jeżeli legalnie broń masz, to uważaj zanim strzelisz do przestępcy , bo sam pójdziesz siedzieć!?

MORSKIE DRUŻYNY STRZELECKIE
KONTRADMIRAŁ
Sławomir Ziembiński

 

NA ZDJĘCIU :CZERWONY KORSARZ MA W LEWEJ RĘCE GARŁACZ A W PRAWEJ PISTOLET SKAŁKOWY - MOŻNA Z NICH WYSTRZELIĆ ,  JEST TO BROŃ CZRNOPROCHOWA ,  DO TEJ PORY BEZ POTRZEBY ZEZWOLENIA NA NIĄ?

 

 KOMISARZE UNIJNI DBAJĄ O ...ROZBROJENIE WŁASNYCH OBYWATELI!?

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj pakiet rozwiązań mających na celu utrudnienie nabywania broni na terenie Unii Europejskiej, lepszą kontrolę nad legalnie posiadaną bronią, wzmocnienie współpracy między Państwami członkowskimi oraz zapewnienie, iż broń pozbawiona cech użytkowych nie będzie mogła być przywrócona do sprawności.

Zaprezentowane dziś propozycje zostały przewidziane w Europejskiej Agendzie Bezpieczeństwa przyjętej 14 kwietnia 2015, ale w świetle ostatnich wydarzeń ich przedstawienie zostało znacznie przyśpieszone. Niniejszym Komisja wspiera Państwa Członkowskie w ich wysiłkach na rzecz ochrony obywateli europejskich oraz zapobiegania pozyskiwaniu broni przez przez przestępców i terrorystów.

Przewodniczący Juncker powiedział: „Ostatnie ataki terrorystów skierowane przeciw obywatelom Europy oraz wartościom przez nich wyznawanym były transgranicznie skoordynowane, co wskazało, i musimy wspólnie pracować w celu przeciwstawienia się takim zagrożeniom. Dzisiejsze propozycje przygotowane wspólnie przez Komisarzy Elżbietę Bieńskowską i Dimitrisa Avramopoulosa, pomogą nam zwalczyć zagrożenie wpadaniem broni w ręce terrorystów. Proponujemy zaostrzenie kontroli oraz sprzedaży broni palnej, a także surowsze zasady nieodwracalnego pozbawiania broni cech użytkowych. W niedalekiej przyszłości zaproponujemy również Plan Działań zapobiegających przemytowi broni. Zorganizowana przestępczość pozyskująca i handlująca wojskową bronią palną w Europie nie może być i nie będzie tolerowana.”

Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Przemysłu Elżbieta Bieńkowska oraz Komisarz ds. Migracji,Spraw Wewnętrznych i Obywatelstwa Dimitris Avramopoulos dodali: „Dzisiejsze przyjęcie pakietu rozwiązań ds. broni palnej dowodzi determinacji Komisji w mierzeniu się z nową rzeczywistością, w obliczu której stoimy. Musimy usunąć rozbieżności legislacyjne w Unii Europejskiej poprzez narzucenie surowszych, zharmonizowanych europejskich standardów dotyczących broni palnej oraz zapewnienie efektywnej wymiany informacji między Państwami Członkowskimi.”

Pakiet rozwiązań dotyczących broni palnej przyjęty dziś przez Kolegium Komisarzy składa się z następujących elementów:

Korekta „Dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni” w celu zaostrzenia controli nabywania i posiadania broni palnej

Komisja przedstawiła dziś propozycje poprawek do europejskiej „Dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni”, definiujące zasady, na których osoby prywatne mogą nabywać i posiadać broń, jak również transfer broni to innych krajów UE. Głównymi elementami proponowanych poprawek są:

– Surowsze przepisy zakazujące niektórych rodzajów samopowtarzalnej broni palnej, które pod żadnym pozorem nie mogą być w posiadaniu osób prywatnych , nawet jeśli zostały nieodwracalnie pozbawione cech użytkowych;

– Surowsze zasady dotyczące nabywania broni palnej przez internet, w celu uniknięcia nabycia broni palnej, istotnych części lub amunicji przez internet;

– Wspólne zasady oznaczania broni palnej, w celu wzmocnienia kontroli jej obrotu;

– Lepszą wymianę informacji między Państwami Członkowskimi, na przykład dotyczącą odmowy przyznania pozwolenia na posiadanie broni wydaną przez władze krajowe oraz zobowiązanie do połączenia krajowych rejestrów broni;

– Wspólne kryteria dotyczące broni alarmowej (np. flary i pistolety startowe) w celu zapobieżenia ich przeróbkom na w pełni funcjonalną broń palną;

– Surowsze zasady obrotu broni palnej pozbawionej cech użytkowych;

– Surowsze zasady dotyczące kolekcjonerów w celu ograniczenia ryzyka sprzedaży przestępcom.

Proponowane poprawki przedstawione dziś przez Komisję muszą zostać zaaprobowane przez Parlament Europejski oraz Radę.

Rozporządzenie Implementacyjne wprowadzające wspólne minimalne standardy dla broni palnej pozbawionej cech użytkowych

Rozporządzenie Implementacyjne wprowadza wspólne, surowe kryteria dotyczące sposobu, w jaki Państwa Członkowskie muszą pozbawiać broń cech użytkowych aby zapewnić nieodwracalność procesu. Posiadanie najbardziej niebezpiecznej broni palnej – nawet pozbawionej cech użytkowych – będzie niedozwolone.

Rozporządzenie Implementacyjne bazuje na kryteriach pozbawienia cech użytkowych stworzonych przez Stałą Międzynarodową Komisję do Badania i Certyfikacji Broni Ręcznej (CIP). W następstwie przegłosowania projektu Rozporządzenia przez Państwa Członkowskie dziś rano w komisji ds. wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję, Kolegium Komisarzy formalnie przyjęło projekt. Rozporządzenie zostanie niezwłocznie opublikowane w Dzienniku Urzędowym i wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy.

Dzisiejszy pakiet rozwiązań zaostrzających zasady dotyczące broni palnej w UE oparty jest na szczegółowej ocenie implementacji „Dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni” przeprowadzonej przez Komisję w zeszłym roku w kontekście „Programu sprawności i wydajności regulacyjnej” (REFIT), którego celem jest upewnienie się, iż istniejące regulacje unijne spełniają swoje zadanie. W celu zapewnienia najlepszych praktycznych rezultatów pozbawiania broni palnej cech użytkowych , Komisja będzie regularnie badać i uaktualniać specyfikację techniczną zamieszczoną w Rozporządzeniu.

Plan działania w celu przeciwdziałania przemytowi broni oraz materiałów wybuchowych

Jako uzupełnienie przyjęcia surowszych przepisów i standardów, Komisja ogłosiła także rozpoczęcie prac nad rozwojem planu działania w celu przeciwdziałania przemytowi broni oraz materiałów wybuchowych. Do problemów, z którymi w przyszłości zmierzy się ten plan działania, należą:

– Nielegalny zakup broni na czarnym rynku;

– Kontrola nielegalnej broni i materiałów wybuchowych na rynku wewnętrznym (zwłaszcza z krajów bałkańskich i byłych stref konfliktów zbrojnych);

– Walka ze zorganizowaną przestępczością.

Podczas gdy zagadnienie przemytu broni leży głównie w kompetencjach krajowych, z uwagi na jego transgraniczny wymiar zaistniała potrzeba ściślejszej koordynacji prac policji i służb wywiadowczych oraz silniejszą kontrolę importu. Komisja zaproponuje działania wspierające Państwa Członkowskie poprzez stworzenie Planu Działania dotyczącego przemytu broni palnej pomiędzy UE a Bałkanami Zachodnimi. Szczyt UE i Bałkanów Zachodnich na szczeblu ministerstw sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 7 grudnia będzie okazją do dalszych postępów w przygotowanie Planu Działania.

Przesłanki

Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego spoczywa przede wszystkim na Państwach Członkowskich, jednakże transgraniczne wyzwania wychodzą poza indywidualne możliwości państw działających samotnie i wymagają wsparcia UE budującej zaufanie i umożliwiającej współpracę, wymianę informacji i wspólne działanie.

Polityczne Wytyczne przewodniczącego Junckera określiły agendę bezpieczeństwa jako priorytetową dla tej Komisji, która w Programie Pracy Komisji 2015 zobowiązała się do przedstawienia Europejskiej Agendy Bezpieczeństwa.

28 kwietnia 2015 Komisja Europejska przedstawiła Europejską Agendę Bezpieczeństwa na lata 2015-2020 w celu wsparcia współpracy Państw Członkowskich w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i wzmocnienia wspólnych wysiłków w walce z z terroryzmem, zorganizowaną przestępczością i cyberprzestępczością. Agenda przedstawia konkretne narzędzia i rozwiązania, które zostaną użyte we wspólnej pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania wymienionym trzem zagrożeniom w sposób najbardziej efektywny.

W Agendzie oraz Programie Roboczym 2016 Komisja zobowiązała się zrewidować istniejące przepisy dotyczące broni palnej w 2016 roku, w celu usprawnienia współdzielenia informacji, wzmocnienia identyfikowalności, standaryzacji oznaczania oraz wprowadzenia wspólnych standardów utylizacji broni palnej. W świetle ostatnich wydarzeń zdecydowaliśmy o znacznym przyśpieszeniu tych prac. Od tego czasu został poczyniony znaczny postęp we wprowadzaniu elementów agenty.

Dzisiejsza inicjatywa uzupełnia nieustającą pracę na rzecz zwalczania przemytu broni palnej, razem z planem działania UE i Bałkanów Zachodnich oraz współpracy policyjnej i wspólnych dochodzeń, prowadzone od 2013.

 

Więcej informacji

Dyrektywa: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13965/attachments/1/translations/en/renditions/native

Raport: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13965/attachments/2/translations/en/renditions/native

Rozporządzenie Implementujące (pozbawianie cech użytkowych): http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13965/attachments/3/translations/en/renditions/native

Załączniki do Rozporządzenia Implementującego: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13965/attachments/4/translations/en/renditions/native

Memo/15/6111

Europejska Agenda Bezpieczeństwa – Informacja Prasowa

Europejska Agenda Bezpieczeństwa – Stan Rzeczy

Dyrektywa w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. 

KOMENTARZE

 • @
  Zabrali garłacza?
  O żesz, ....
 • Zastanów się pan nad meritum - ZABIERAJĄ OBYWATELOM PRAWO DO BRONI!?
  Panie Krzysztofie mnie niczego nie zabrali , bo ja działam zgodnie z PRAWEM , natomiast trzeba sobie zdać sprawę , że na terenie POLSKI są już obcokrajowcy i posiadają broń?POLACY mają mocno ograniczone PRAWO DO POSIADANIA BRONI!
  Nawet ustawa o OBRONIE KONIECZNEJ zawęża użycie broni dla tych co broń prawnie posiadają.Ostatnio Agent Ochrony podczas interwencji postrzelił uciekającego z łupem włamywacza i Sąd skazał strzelającego , bo nie powinien strzelać do złodzieja!Broń mógł użyć tylko wtedy , gdy jest zagrożone jego życie i zdrowie!Tak, jeżeli legalnie broń masz, to uważaj zanim strzelisz do przestępcy , bo sam pójdziesz siedzieć!?

  MORSKIE DRUŻYNY STRZELECKIE
  KONTRADMIRAŁ
  red.Sławomir Ziembiński
 • @Czerwony Korsarz z Gdańska 10:44:03
  Mnie tam prawo nie interesuje; jestem zwolennikiem zwyczaju.
  A zwyczaj mówi, że należy strzelać do piratów!!!
  Hough.
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:10:59 KORSARZ TO NIE PIRAT!!!
  Szczury lądowe nie odróżniają Pirata od KAPRA czyli KORSARZA?
  Pirat to rozbójnik morski wyjęty z pod PRAWA a KORSARZ , to OFICER , który ma WŁASNY OKRĘT a także LIST ŻELAZNY OD KRÓLA!Jemu bez zgody Króla włos z głowy spaść nie może!BITWĘ POD OLIWĄ w roku 1627 wygrali KAPRZY Gdańscy , których to Polski Król uzbroił i zdobyli okręt szwedzkiego Admirała wcześniej zabijając go.Okręt został zaprowadzony następnie do TWIERDZY WISŁOŁUJŚCIE.

  MORSKIE DRUŻYNY STRZELECKIE
  Kontradmirał
  Sławomir ZIembiński
 • @Czerwony Korsarz z Gdańska 23:51:58
  Toż napisałem, że piratów, a nie korsarzy!!!

  Szanowny Korsarz nie zna swych praw?

  PS. To kiedy zorganizujecie likwidację tego "szwedzkiego" Admirała?
 • dostęp do broni w tym automatycznej jest jak najbardziej wskazany w Polsce
  Skończy się w dużej mierze ekonomiczne i rytualne dręczenie Polaków, bo ktoś doprowadzony do ostateczności użyje broni w maksymalnym zakresie przeciwko oprawcom. Co ma do stracenia...? Chyba tylko to że ktoś uważa iż nie pójdzie do nieba. Czy komornik okradnie rolnika z traktora, czy zabiorą komuś mieszkanie bo nie spłacił 1000zł długu? Czy zaszczepią na siłę dziecko? Jak najbardziej broń palna w tym automatyczna na własnej posesji w szafie pancernej pod zamknięciem, ale dostępna. Lokalny okupant zwaliłby się w gacie!
 • @Andron 15:24:43
  Jestem za tym, aby nie w szafie pancernej, a broń pancerna była dostępna.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY

więcej