Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1532 posty 272 komentarze

PREZYDENT

Czerwony Korsarz z Gdańska - RADNY DZIELNICY GDAŃSK-STOGI. Od 2014 r. prowadzę redakcję POMORSKIEJ TELEWIZJI NARODOWEJ, którą to z mojego pomysłu pomógł mi założyć EUGENIUSZ SENDECKI. Od 2006 roku jestem Prezydentem założonej przeze mnie www.fundacja - slawpol.eu

UTWORZYMY WŁASNE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY I TWÓRCÓW

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dziennikarze niezależni publikujący w NEON24.PL i nie tylko postanowili załóżyć WŁASNE stowarzyszenie.Popiera nas w tym działaniu RYSZARD OPARA.Ja też wchodzę w tą inicjatywe wraz z Eugeniuszem Sendeckim.

ZAPRASZAMY WSZYSKICH NIEZALEŻNYCH DZIENNIKARZY DO WARSZAWY NA SPOTKANIE ZAŁOZYCIELSKIE NOWEGO STOWARZYSZENIA

Pan Eugeniusz napisał w poczcie elektronicznej jak niżej:

Pozdrawiam serdecznie.

Lokal TELEWIZJI NARODOWEJ w Warszawie  przy ulicy KOZIEJ  3/5   w dniach 19 i 20 maja udostępniam.

W dniu 19 maja będę osobiście, a 20-go mam mieć dyżur w Szpitalu. Ale tego dnia lokal będzie do dyspozycji Państwa Redaktorów również.

Jest możliwość przenocowania w lokalu 18/19, 19/20 i 20/21 maja.

kontakt: 601787407

/-/ Eugeniusz Sendecki

 

 
@Oświat
Poniżej wzór deklaracji członkowskiej dla zainteresowanych udziałem w Stowarzyszeniu.

DEKLARACJA

Ja, niżej podpisany/a proszę o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia dziennikarzy, publicystów i twórców , w skrócie: SDPiT

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.
Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia

Imię i Nazwisko i imiona:
Imiona rodziców:
Data i miejsce urodzenia:
Obywatelstwo/a:
Miejsce zamieszkania:
Dowód osobisty: seria…….. nr ……….. wydany przez: …………………………….
Pesel ……………………….
Numer telefonu: …………………………
Adres e –mail ……………………………

dnia: ......................... własnoręczny podpis: ……………………………………..

kontakt poprzez pocztę wewnętrzną Neon 24

POMORSKA TELEWIZJA NARODOWA NA MOTERZE JEŹDZI JUŻ.......NAJLEPIEJ LATEM JECHAĆ MOTOREM , BO TO I W KORKU SIĘ NIE STOI!?

www.youtube.com/watch

Redaktor Sławomir Ziembiński podczs filmowania ważnych dokumentów z TECZKI TW BOLEK  z IPN-u.

 

PROPONOWANY STATUT NOWEGO STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY

 STATUT STOWARZYSZENIA
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę:
Stowarzyszenie dziennikarzy, publicystów i twórców ,(........................) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, ludzi deklarujących przywiązanie do wartości i tradycji Rzeczpospolitej i wspierających się w ich kultywowaniu poprzez udzielanie wzajemnej pomocy i współpracy w pracy dziennikarskiej, publicystycznej, wydawniczej, twórczej, w szerokim rozumieniu tego słowa znaczeniu, w tym w działalności medialnej i filmowej.
Siedziba stowarzyszenia (adres) miasto, ulica nr domu, nr lokalu
…………………………………………………………………..
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści ustalonej przez Zarząd.
Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje członkowskie.
Stowarzyszenie nie przewiduje działalności gospodarczej i nie ma prawa zaciągania kredytów.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
7. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
8. Stowarzyszenie promuje polską kulturę i sztukę, działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
a) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,. wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych i gospodarczych, kształtowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności łączenia idealizmu z efektywnością, oraz umiejętności współpracy w dążeniu do wielkich celów,
b) promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
c) promowanie działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
d) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
e) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży
g) promowanie aktywnego wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży
h) ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie, organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
i) wspieranie działalności wydawniczej oraz medialnej w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania, wymianę i edukację kulturalną, współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami, współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
a) jest pełnoletnia,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
11. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki podane w p.9:
12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje decyzję na podstawie aktywności (notki, komentarze itp., lub na podstawie rekomendacji min. 2 członków zwyczajnych o min. rocznym stażu w stowarzyszeniu.

13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek siedmiu członków Stowarzyszenia.
17. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, w zebraniach można uczestniczyć w formie "zdalnej" przy wykorzystaniu mediów - wideo-konferencja w czasie rzeczywistym.
d) wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
18. Członkowie zwyczajni mają prawo brać udział:
a) w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) zobowiązują się do opłacania składek, o ile takie zostaną uchwalone przez Walne Zgromadzenie
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd: a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, b) na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
24. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
25. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
27. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
28. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
29. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
30. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
31. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, w zebraniach można uczestniczyć w formie "zdalnej" przy wykorzystaniu mediów - wideo-konferencja w czasie rzeczywistym.
Głosowanie jest jawne.
32. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu, g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
34. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym przewodniczącego oraz wice przewodniczących.
Przewodniczącego i wice przewodniczących wybiera Zarząd spośród swoich członków.
35. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc, w zebraniach można uczestniczyć w formie "zdalnej" przy wykorzystaniu mediów - wideo-konferencja w czasie rzeczywistym Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący.
36. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i dyspozycji zgromadzonymi kwotami składek ( o ile będą),
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, bądź zbywaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
Zarząd Stowarzyszenia noże powołać inne organa władzy stowarzyszenia np. Sąd Koleżeński, ale też Grupy Zadaniowe - Realizatorzy (Nadzorujący) Projektów.

37. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
38. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
40. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE
41. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
42. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie ma prawa zaciąganie kredytów.
43. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
44. Decyzje w sprawie nabywania, przyjmowania, zbywania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
45. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
46. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
47. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

KOMENTARZE

 • @Autor
  Rozumiem, że się spotkamy w najbliższą sobotę u Gienka? 18.00?

  Poza podpisaniem aktu założycielskiego możemy także ustalić zasady prowadzenia działań kaperskich!!!
 • KRZYSZTOFIE MUSISZ WIEDZIEĆ , ŻE JA PO 3 TYGODNIACH WRÓCIŁEM
  Z 23 Wojskowego Szpitala w Lądku Zdrój i mam masę spraw zaległych do zrobienia, bo zarządzam www.fundacja-slawpol.eu od 12 lat.Ponadto 18 Maja jest SŁAWOMIRA , nie wiem czy dam radę być w Warszawie , bo jestem finansowo spłukany!?27 maja mam być w Kazimierzu Dolnym i przejąć stery na TRATWIE REJSU SOLIDARNOŚCI POKOLEŃ, a 23 maja mam być w Sadzie w Szczecinie , jako oskarżyciel posiłkowy...Dziś mam patrol na molo w SOPOCIE!
  SERCEM jestem z Wami na pewno i możecie mnie wpisać , jako ZAŁOŻYCIELA Stowarzyszenia DZIENNIKARZY!

  Pozdrawiam z Gdańska
  RED KAPER KING
  Sławomir Ziembiński
 • @Czerwony Korsarz z Gdańska 08:45:23
  ,,...i możecie mnie wpisać ...."

  Wpisujemy pana, lecz samo wpisanie nie wystarczy. Musi być własnoręczny podpis.
  Tego wymagają przepisy o Stowarzyszeniu, dokumenty musimy złożyć w KRS–ie
  Dobrze byłoby gdyby miedzy jednym a drugim obowiązkiem wpadł pan na ulicę Kozią w Warszawie do pana Eugeniusza i stosowne dokumenty podpisał.
  Podpis się liczy, podpis.
  Jeśli nie w najbliższą sobotę to w najbliższym możliwym czasie.
  Warto to zrobić.
  Im większa będzie nasza gromadka tym większą będziemy mieli siłę przebicia.
  W końcu może przestaniemy narzekać, że media są w rękach Eskimosów, że to obce, wrogie i jedynie polskojęzyczne, ale nie polskie.
 • JADĄC DO KAZIMIERZA DOLNEGO NA REJS SOLIDARNOŚCI POKOLEŃ BĘDĘ
  W WARSZAAWIE i odwiedzę red.Eugieniusza Sendeckiego.Założyłem onegdaj w 1990 roku stowarzyszenie POLSKĄ ORGANIZACJA BEZROBOTNYCH i do 1992 byłem Prezesem jej Zarządu Głównego więc dobrze znam procedury stowarzyszeń i fundacji.Ponadto skończełem studia Zarządzania Stowarzyszeniami i Fundacjami.....

  Pozdrawiam z Gdańska
  red.Sławomir Ziembiński
  www.fundacja-slawpol.eu
 • @Oświat 09:30:20
  Zgodnie z prawem, akt założycielski powinien być złożony w sądzie w ciągu tygodnia od jego utworzenia.
  Myślę, że nie będzie naruszeniem prawa jeśli uznamy, że data utworzenia będzie ustalona ostatnim (koniecznym) podpisem "rodzica założyciela".

  Kwestia ustalenia techniki . Oryginalne muszą być podpisy i wola założenia stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie
  Powołaniem Stowarzyszenia damy swój dowód, że jeszcze coś możemy, będzie dowodem żeNeon24 i jego blogerzy są w stanie się zjednoczyć i działać razem. Stowarzyszenie to jednocześnie nie małżeństwo, jeśli ktoś kogoś wcześniej skrytykował, wyraził swoje odrębne zdanie, z czymś się nie zgodził, nie oznacza, że w jednym i tym samym Stowarzyszeniu nie znajdzie swojego miejsca.
  Tak jak jesteśmy na Neonie tak możemy być w Stowarzyszeniu.
  Chodzi o to by przejść na zawodowstwo, na profesjonalizm, by zdobyć gwarantowane przez prawo prasowe uprawnienia dziennikarskie, by mieć dostęp do wszystkich informacji publicznych i do wszystkich publicznych osób, które te informacje muszą nam udzielić.
  Byśmy każdego z nich mogli zapytać.
  – Dla czego?
  – W czyim interesie?
 • @Oświat 12:38:03
  Czy pełnomocnik może za mnie podpisać ?
 • @provincjał 13:06:56
  Tego nie wiem. Poszukaj odpowiedzi w Internecie.
  Dotyczy to tylko członka założyciela, który musi być na zebraniu założycielskim i podpisać kilka dokumentów.
  Jako członek zwyczajny stowarzyszenia, wydrukuj sobie deklarację według załączonego wzoru, nie masz drukarki, to napisz odręcznie, podpisz i prześlij na adres pana Krzysztofa Wojtasa. O adres jeśli nie wiesz, zapytaj pana Krzysztofa poprzez pocztę wewnętrzną.
  Przesłana podpisana deklaracja wystarczy do stania się członkiem stowarzyszenia.
  Nie ma opłat, nie będzie składek, tak sobie ustaliliśmy.
 • @Oświat 17:08:44
  Dzięki, co też uczynię !
 • Jak dojechać?
  Spotkanie u pana Eugeniusza Sendeckiego już w najbliższą sobotę w Warszawie
  Mapka i lokalizacja ul. Koziej.
  Na mapce widoczna jest lokalizacja zamku królewskiego i kolumny Zygmunta III Wazy, ul Kozia zaznaczono na czerwono.

  https://wiernipolsce.files.wordpress.com/2018/05/ul-kozia.jpg?

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

MOJE KOMENTARZE

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej